Zoznámte sa... s Eduardom Nécseym

Eduard Nécsey je bezpochyby najvýznamnejším oslianskym rodákom. V tejto hornonitrianskej obci sa narodil 9. februára 1892 a jeho rodný dom sa tu zachoval až dodnes. Štíhly chlapec s hnedými očami a gaštanovými vlasmi, vyrastal v milujúcej roľníckej rodine a na tú dobu veľmi priaznivých podmienkach. Aj to malo zásluhu na jeho vľúdnej a obetavej povahe v dospelosti. Ochota pomôcť v akejkoľvek situácii mu na obľúbenosti len pridala. Hovorilo sa, že za celý život nemal ani jedného nepriateľa. Vždy sa riadil životnou zásadou: „Každému vždy len dobre robiť a nechcieť nikomu krivdiť.“

Základnú cirkevnú školu absolvoval v rodných Oslanoch, po nej začal štúdium na Prievidzskom piaristickom gymnáziu. Výnimočný intelekt sa u neho prejavil už v mladom veku. Od malička ľudia vraveli, že z neho vyrastie generál alebo biskup, z ktorých sa jedna predpoveď stala aj skutočnosťou. Vďaka skvelým výsledkom sa dostal do malého seminára v Nitre, kde len potvrdil svoje vysoké nadanie a učenlivosť. Následne bol ako jednotkár vybraný na cisársko-kráľovskú univerzitu v Innsbrucku a zapísal sa na teologickú fakultu. Štúdium ukončil počas 1. svetovej vojny, v roku 1916. Z jeho času v Innsbrucku sa zachovalo i niekoľko zošitov a zápisníkov.

Kňazskú vysviacku absolvoval ešte počas štúdia, v roku 1915. Následne v Innsbrucku získal aj doktorát teológie, to už však pôsobil ako kaplán v Trenčianskej Teplej, čo bolo jeho prvým aj posledným kaplánskym pôsobiskom. Pár rokov na to bol vymenovaný za špirituála v diecéznom kňazskom seminári. Túto funkciu zastával 4 roky.

Eduarda Nécseya poznáme aj ako profesora. Za svoj život prednášal žiakom, študentom, vychovávateľom i rodičom na mnohých školách, často aj v latinčine. Venoval sa niekoľkým oblastiam, išlo najmä o dogmatiku, homiletiku, pedagogiku či morálku.

Zápal pre dobrú vec, svedomitá práca a šikovnosť mladého kňaza nezostali bez povšimnutia. Za svoj život zastával mnoho významných funkcii cirkevného sveta. Spomenieme napríklad rok 1923, kedy bol menovaný za pápežského komorníka a biskupského tajomníka. Okrem toho sa stal i knihovníkom biskupskej knižnice v Nitre. V roku 1941 evidujeme jeho menovanie za generálneho vikára.

Eduard Nécsey sa značne zaujímal i o misijnú činnosť. Jeho sociálne cítenie bolo zaznamenané v mnohých článkoch, ktoré publikoval v rôznych náboženských periodikách. Stal sa dokonca i predsedom slovenského misijného spolku. I keď túto funkciu dlho nezastával, snažil sa v tom krátkom čase dosiahnuť čo najviac.

Jeho šľachetná činnosť sa neminula uznaniu aj od samého pápeža a vyslúžil si postavenie biskupa. Skromný kňaz Nécsey si myslel, že tejto vysokej pocty nie je hoden, jeho vymenovanie však všetci oslavovali. Za biskupa bol vysvätený v roku 1943 v chráme sv. Emeráma v Nitre. Významné postavenie však zo sebou nieslo veľkú zodpovednosť a ťarchu. Získal ho totiž vo veľmi neľahkých časoch, v období prenasledovania veriacich a neúprosnej ateizácie. Biskup Nécsey teda dennodenne stál proti krutej snahe štátu zničiť slovenskú cirkev. On však aj napriek tomu zotrval v hlbokej viere a skalopevne sa držal svojho biskupského hesla: „Vo všetkom láska.“

Skľučujúce udalosti 2. svetovej vojny sa značne podpísali aj na Eduardovi Nécseyovi. Vo svojom denníku často spomína ťažkosti ľudí, úmornú biedu a zdravotné problémy. Vpred ho však aj naďalej posúvalo jeho ušľachtilé poslanie pomáhať ľudu. Celý život veril, že „Najväčšia sila na svete je láska.“ Toto tvrdenie hlásal najmä na konci 60. rokov minulého storočia, kedy Slovenskom pulzovala nádej v lepšie vyhliadky.

V roku 1968 bol pápežom Pavlom VI. vymenovaný na arcibiskupa. Za túto hlbokú poctu mu chcel poďakovať osobne, a tak sa v ten istý rok vybral do ďalekého Ríma. Túto cestu však jeho naštrbené zdravie nezvládlo. Jeho stav sa kriticky zhoršil a bol umiestnený do štátneho sanatória v Prahe.

Na Nitrianskom hrade onedlho 19. júna 1968 skonal, vo veku 77 rokov. V krypte tamojšej katedrály sú pochované jeho pozostatky. Ani pred smrťou ho neopúšťal láskyplný duch a jeho posledné slová zneli: „Modlím sa za svätého otca a za mier.“ Počas života, aj po smrti, sa Eduard Nécsey dotkol mnohých ľudských duší a stal sa významnou súčasťou slovenskej cirkvi a histórie našej krajiny.

Viac o arcipastierovi Eduardovi Nécseym si môžete prečítať v knihe "Arcibiskup svätého života" alebo v jubilejnej publikácii k 100. výročiu jeho narodenia. Obe si môžete vypožičat na regionálnom úseku našej knižnice.

kniha "Arcibiskup svätého života" výročná publikácia Eduarda Nécseya

zdroj: Hornonitrianska knižnica