Profil verejného obstarávateľa

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Je povinný používať postupy podľa tohto zákona  a internej smernice pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Zadávanie zákaziek zabezpečuje knižnica na oddelení verejného obstarávania, prípadne osobami s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí zriaďovateľ knižnice.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú:

  1. Zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, dostupnom on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, dostupnom aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. Zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, dostupnom aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk alebo vo svojom profile na svojej webovej stránke.
Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
  1. Verejná súťaž (VS)
  2. Užšia súťaž (US)
  3. Rokovacie konania (RK)

Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených organizáciou.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

 

Úradný názov: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
IČO: 34059121
Sídlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Masaryková, riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Stanková
Telefón: 046/542 19 22
E-mail: iveta.stankova@hnkpd.sk

 

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy Ukončené verejné obstarávania
Správy o stave verejného obstarávania Zmluvy z VO