Ako sa stať čitateľom

Ako sa stať čitateľom knižnice

Čitateľom Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi sa môže stať každý, kto osobne navštívi niektoré jej pracovisko, každý kto má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice, resp. je tu zamestnaný alebo študuje.

Podmienky registrácie

 

Dospelí čitatelia

  • po predložení preukazu totožnosti (občiansky preukaz, prípadne pas), vyplnení a podpísaní prihlášky a zaplatení členského poplatku. Preukaz platí pre obidve pracoviská pre dospelých čitateľov.

Detskí čitatelia do 15 rokov

  • so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý svojím podpisom na prihláške za čitateľa potvrdzuje svoj súhlas s členstvom dieťaťa v knižnici a prebratie zodpovednosti za ním vypožičané dokumenty. Preukaz platí v Oddelení pre deti a mládež na Záhradníckej ul. v Prievidzi. Čitateľský preukaz je neprenosný, preto ho môže využívať iba čitateľ, na meno ktorého bol vystavený. Každý držiteľ preukazu zodpovedá za jeho zneužitie.
  • Členský poplatok je platný 365 dní od zaplatenie registračného poplatku. Podrobnejšie informácie nájdete vo Výpožičnom poriadku.