Informácie pre knižnice

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zmysle zákona 126/2015 Z. z. o knižniciach poskytuje metodické, konzultačné a poradenské služby obecným knižniciam ako aj knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom na území okresov Prievidza a Partizánske.

Oddelenie metodiky poskytuje knihovníkom a ich zriaďovateľom:
• základné informácie k činnosti knižníc, pri vedení základných evidencií prírastkov a úbytkov knižného fondu, evidencií čitateľov a návštevníkov knižnice,
• pomoc pri revíziách knižného fondu a spracovaní zápisníc z revízií,
• pomoc pri zaškolení nového knihovníka knižnice.

Pomoc zriaďovateľom sa týka aj usmernení:
• pri vydávaní základných dokumentov knižnice ako je zriaďovacia listina, knižničný a výpožičný poriadok.

Zriaďovateľom obecných knižníc oddelenie metodiky poskytne informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov a pomoc pri spracovávaní projektov do Fondu na podporu umenia

 

Legislatívne dokumenty pre knižnice

Zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach
Vyhláška č. 201/2016 Z. z. Vyhláška MK SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach
Metodický pokyn k Vyhláške 201/2016 o spôsobe vedenia...
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc

 

Vzorové dokumenty

Vzorový štatút
Vzorový knižničný a výpožičný poriadok

 

Štatistiky, evidencie, zásady

Vzor aktuálneho štatistického výkazu KULT 10-01 a metodické pokyny na jeho vypĺňanie

Formulár MVS

Kontaktovať nás môžete na e-mail:  mvs@hnkpd.sk
Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Dominika Bullová 

Viac informácii o službe MVS nájdete tu