Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Trenčianske múzeum v Trenčíne v súlade s citovaným zákonom poskytuje informácie, ktoré má k dispozícií dvoma spôsobmi:

  • zverejnením (žiadosť o zverejnenie informácie)
  • sprístupnením na základe žiadosti.

Postup pri uplatňovaní zákona o slobode informácií upravuje Pokyn riaditeľa školy.

Kde môžete žiadať o informácie?

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

F. Madvu 2 (budova Obchodnej akadémie)

971 29 Prievidza

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: hnkpd@hnkpd.tsk.sk, do predmetu uveďte „Žiadosť o spristupnenie informácií“.