Knižničný a výpožičný poriadok

Bol vydaný v zmysle § 13, ods. 2, písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Jeho súčasťou je Knižničný poriadok, Výpožičný poriadok, Knižničný a výpožičný poriadok audiokaziet pre slabozrakých a nevidiacich a Cenník služieb, registračných a sankčných poplatkov.