Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydala poverená riadením Ing.
Iveta Stanková - Smernicu č. 1/2023- Smernica o postupe pri oznamovaní
protispoločenskej činnosti (viď príloha).