O knižnici

Hornonitrianska knižnicaHornonitrianska knižnica v Prievidzi je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou s metodickou, koordinačnou a bibliografickou pôsobnosťou v rámci okresov Prievidza a Partizánske. Knižnica zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti. Zabezpečuje prístup na internet.

Je knižnicou, ktorá pracuje od roku 2008 v zrekonštruovaných priestoroch. Počiatky histórie knižnice spadajú do roku 1922, kedy bola na území mesta založená prvá verejná Mestská knižnica Prievidza.

Interiér dospelého oddelenia po rekonštrukcii

Knižnica v číslach

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.