Úsek riaditeľa

Tento úsek zahŕňa päť samostatných odborných pracovísk:

a) oddelenie ekonomické - popísané samostatne

b) oddelenie správy majetku

 

F. Madvu 2

Kontakt: 046/542 19 22, e-mail: iveta.stankova@hnkpd.sk

Oddelenie zabezpečuje:

 - spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok
 - stará sa o materiálno-technické zásobovanie
 - zabezpečuje autoprevádzku, ...
 - zabezpečuje odborné prehliadky a revízie
 - vedie pokladničnú agendu

c) oddelenie automatizácie

Záhradnícka 21

Kontakt: 046/542 22 29, e-mail: pavol.baniar@hnkpd.tsk.sk

Informatik:
- sa podieľa na príprave plánov technického rozvoja knižnice, na zavádzaní automatizácie
- stará sa o bezporuchovú prevádzku počítačovej siete
- vykonáva školenia zamestnancov v oblasti automatizácie služieb
- podieľa sa na grafickej úprave materiálov vydávaných knižnicou
- zabezpečuje prevádzku plynovej kotolne
- vedie motorové vozidlo, stará sa o jeho dobrý technický stav
- uskutočňuje drobné opravy

d) oddelenie spracovania fondov

F. Madvu 2

Kontakt: 046/542 72 96, e-mail: katalogizacia@hnkpd.tsk.sk

Oddelenie KIF zabezpečuje:
- spolu s akvizičnou komisiou zabezpečujú efektívne doplňovanie knižničných fondov
- spracovávajú a označujú knižničné jednotky, vedú evidenciu prírastkov
- organizujú a realizujú povinné revízie knižničných fondov, zabezpečujú ich ochranu
- vyraďujú knižničné jednotky a vedú vyraďovaciu agendu

 úsek metodiky

Kontakt: 046/542 72 96, e-mail: adriana.langerova@hnkpd.tsk.sk

Práca metodiky je zameraná na poradenskú a konzultačnú činnosť, čo zahŕňa:
- metodickú pomoc  verejným knižniciam v metodickej pôsobnosti Hornonitrianskej
knižnice v Prievidzi (okresy Prievidza a Partizánske), vrátane spolupráce s ich
zriaďovateľmi
- vypracúvanie štatistických výkazov za HNK a knižnice z regiónu
- organizovanie porád a vzdelávania pre zamestnancov verejných knižníc v regióne
- pomoc pri zapájaní sa verejných knižníc a ich zriaďovateľov do grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
- správa webovej stránky organizácie

e) upratovanie