Výpožičné služby

Základnou podmienkou pre využívanie všetkých služieb knižnice je registrácia za čitateľa. Po splnení podmienok registrácie môže čitateľ využívať:

Základné knižnično-informačné služby, ku ktorým patria:

  • absenčné výpožičky - čitateľ si môže vypožičať domov všetky dostupné dokumenty z oblasti krásnej a odbornej literatúry pre dospelých a pre deti a mládež, vysokoškolské učebnice a skriptá, staršie čísla novín a časopisov, regionálne dokumenty a zvukové knihy (v zmysle Knižničného a výpožičného poriadku audiokaziet pre slabozrakých a nevidiacich),
  • prezenčné výpožičky - do fondu dokumentov, ktoré sú určené na prezenčné štúdium - teda štúdium v priestoroch knižnice - boli vyčlenené encyklopédie a slovníky príručných knižníc, regionálne zviazané periodiká a dokumenty, ktoré knižnica vlastní iba v jednom exemplári, najnovšie čísla novín a časopisov,
  • konzultácie a pomoc pri vyhľadávaní literatúry, ústne faktografické a bibliografické informácie a prolongácie výpožičnej lehoty.

Špeciálne knižnično-informačné služby, ku ktorým patria:

  • bibliograficko-informačné služby (BIS)- vyhľadávanie a príprava dokumentov z fondu knižnice na zadanú tému,
  • vypracovanie bibliografie alebo rešerše v písomnej (tlačenej) forme z fondu knižnice,
  • reprografické služby častí dokumentov z fondu knižnice,
  • služby medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS),
  • rezervovanie dokumentov z fondu knižnice,
  • zabezpečenie prístupu na internet.

Špeciálne služby sú spoplatnené v súlade s cenníkom služieb.