Zoznámte sa... s Antonom Hlinkom

Anton Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Valaskej Belej. Svoje detstvo však prežil v Považskej Bystrici. Už ako mladý chlapec vstúpil do rehole Saleziánov don Bosca a stal sa jej významným členom.  

Na začiatku 50. rokov pre náboženské rehole nastali kruté časy. Všetky boli nedobrovoľne zrušené a prenasledovaní rehoľníci, ktorým sa nepodarilo utiecť, boli umiestnení do pracovných táborov. S rovnakým osudom sa stretol i mladý Anton Hlinka, keď ho odviezli na nútené práce do Čiech. Snaha získať späť svoju slobodu sa mu vyplatila až na druhý pokus, keď sa mu podarilo utiecť cez slovenské hranice do Rakúska a neskôr do Talianska. Tu pokračoval vo svojich štúdiách teológie a filozofie, až bol napokon v roku 1955 vysvätený za kňaza.

Múdry a ambiciózny salezián sa uplatnil ako profesor filozofie na viacerých vysokých školách v Taliansku, Rakúsku a Nemecku. Práve v Nemecku získal doktorát v teologických vedách. Počas pôsobenia na vysokej škole v Miláne mal možnosť spoznávať a venovať sa aj slovenským študentom, ktorí rovnako ako on v ťažkých časoch utiekli do zahraničia. Láska k domovine v ňom nikdy neutíchla a toto malé spojenie s rodným Slovenskom pre neho znamenalo naozaj veľa. 

Svojou vzdelanosťou a prirodzenou charizmou upútal americké rádio Slobodná Európa, ktoré obyvatelia Slovenska v tajnosti radi počúvali. Z vlastnej iniciatívy začal pôsobiť i v ďalšom americkom rádiu Hlas Ameriky, ktoré bolo medzi Slovákmi rovnako obľúbené.

Rozhlasovou cestou sa dlhé roky prihováral svojim rodákom, vykonal nespočetné množstvo slovenských omší a viedol mnohé duchovné programy, v ktorých poukazoval na nespravodlivý komunistický režim, obmedzovanie slobody slovenských občanov a hrozivé prenasledovanie veriacich. O zlej situácii v našej krajine oboznamoval na medzinárodných kongresoch po celom svete.

Rovnaké témy nachádzame i v jeho publikáciách, ktoré počas rokov vydal nielen v slovenčine ale i v niekoľkých cudzích jazykoch. Rozličnými utajenými spôsobmi organizoval doručovanie tejto náboženskej literatúry na Slovensko. V roku 1980 založil vlastné nakladateľstvo, v ktorom počas ďalších desiatich rokov vyšlo 29 kníh. Je autorom cirkevných kníh K širším obzorom (1968), Cesty k nekonečnu (1970), Svetlo z Lisieaux (1973), Ježiš na dosah ruky (2003), Apartheid (1976), Myslitelia a myšlienky (1977), 20 + 10 Jahre danach (1978), Viera veľkých vedcov (1979), Keď zakvitne rumovisko (1981), Sila slabých a slabosť silných (1990) a jeho vrcholné dielo Každý sa môže zmeniť (1994). Precízne spracované rozhlasové kázne z obdobia jeho života v Mníchove i po návrate na Slovensko vydal v siedmych zväzkoch pod názvom Ozvena slova (1991 – 94). Okrem vlastných kníh preložil, vydal či spracoval vyše tridsať ďalších.

Pád komunizmu priviedol Antona Hlinku späť na rodné Slovensko. Jeho príchod znamenal rast a rozvoj rokmi utláčanej cirkvi a saleziánskej rehole. Rozširoval apoštolskú činnosť a rýchlo sa stal jedným z najobľúbenejších kňazov a kazateľov nielen prostého ľudu, ale i v médiách. Jeho kázne a prednášky sa tešili veľkej obľube u veriacich, najmä na Slovenskej katolíckej akadémii, na ktorej pôsobil aj ako rektor.

V roku 2000 však veľmi vážne ochorel. Jeho posledné roky života boli poznačené zákernou Alzheimerovou chorobou, až napokon 26. marca 2011, ako 84-ročný, skonal.

Tento rok si pripomíname 95. výročie narodenia i 10. výročie úmrtia tejto významnej osobnosti. Anton Hlinka zasvätil celý svoj život pomoci druhým a snahe o rozvoj slovenskej cirkvi. K tomu ho viedlo obetavé srdce, úprimná viera a najmä hrdosť na svoj slovenský pôvod. Pomocou kníh, článkov a rozhlasových vstupov horlivo bojoval za slobodu slovenského národa a zanechal hlboké stopy v dejinách kresťanstva, literatúry a publicistiky.

Za celoživotný prínos, vedecké a duchovné pôsobenie, pozdvihnutie náboženského a spoločenského života Slovákov bol Anton Hlinka ocenený Pamätnou medailou Matice slovenskej sv. Cyrila a Metoda. V roku 1997 mu bol prezidentom udelený Rad Andreja Hlinku I. triedy a v roku 1998 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

V rodnej obci si Antona Hlinku uctili udelením čestného občianstva obce Valaská Belá a na počesť 10. výročia úmrtia mu v tomto roku bola vystavená pamätná tabuľa.

Životný príbeh významného slovenského kňaza a publicistu priblížil známy redaktor Gabo Zelenay v monografii s názvom Osamelý bojovník Anton Hlinka.

Mnohé z kníh Antona Hlinku nájdete i v našej knižnici, na úseku spoločensko-vednej a regionálnej literatúry.