Zoznámte sa ... s Ladislavom Stančekom

Hudobný skladateľ, dirigent,  pedagóg – profesor Ladislav Stanček sa narodil 7.februára 1898 v Prievidzi. Pochádzal zo známej hudobníckej rodiny, ktorej zostal oddaný. Od malička ho otec Jozef Stanček viedol k hudbe. Učil ho hrať na hudobných nástrojoch predovšetkým to boli husle, klavír a neskôr pribudol orgán. Navštevoval súčasne Ľudovú školu v Prievidzi, potom gymnázium po kvartu. V Štubnianskych (Turčianskych) Tepliciach roku 1916 zložil maturitnú skúšku na učiteľskom ústave. Po maturite nepokračoval ďalej vo vzdelávaní kvôli vojenskej službe, v období prvej svetovej vojny,  kde strávil 3 roky života.

Po príchode z vojenskej služby odišiel do Bratislavy, kde dva roky pracoval ako úradník. Táto práca mu nevyhovovala. Nebola v harmónii s jeho ambíciami, citmi a predsavzatiami čo ho viedlo k príprave na štátnu skúšku z hry na klavír aby sa mohol stať učiteľom. Po vydarenej štátnici nastúpil na Učiteľský ústav v Lučenci, kde sa venoval vyučovaniu hudobnej výchovy. Tu nadobudol prvé pedagogické skúsenosti. Z Lučenca odišiel naspäť do Turčianskych Teplíc, kde takisto nezostal dlhšiu dobu, pretože túžil po ďalšom hudobnom vzdelaní.

Napokon v školskom roku 1925-1926 začal študovať na Konzervatóriu v Brne, kde získal odborné vedomosti od vynikajúcich odborníkov, najmä od žiakov Leoša Janáčka. V tých rokoch Brno žilo bohatým umeleckým životom, čo sa pozitívne odzrkadlilo na príprave študentov konzervatória. V roku 1928 Ladislav Stanček ukončil svoje štúdium v Brne. Prišiel opäť do Bratislavy aby odovzdal svoje vedomosti mladším záujemcom o hudobné umenie. Žiaľ pochopenie u predstaviteľov školstva nenašiel a tak sa prihlásil na konkurz na voľné miesto organistu v Blumentálskom kostole, kde úspešne obstál. Napriek tomu mu práca učiteľa nebola ľahostajná. Keď sa vyskytla možnosť, začal externe vyučovať na Mestskej hudobnej škole a neskôr na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Sníval, že sa stane riadnym profesorom ale kvôli finančnej kríze, ktorá postihla akadémiu sa mu sen nenaplnil. Táto komplikovaná situácia, nebola jediným problémom ktorému musel čeliť, boli tu aj rôzne názory na hudobnú tvorbu. Od roku 1935 pôsobil ako učiteľ v Spišskej Kapitule neskôr v Spišskej Novej Vsi, kde viedol učiteľský spevokol.

dom v ktorom žil a tvoril Ladislav Stančekzdroj: Hornonitrianska knižnica

  dom v ktorom žil a tvoril Ladislav Stanček

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Jeho skladateľská činnosť začala už počas štúdia na konzervatóriu. Väčšinu z prvých skladieb s opusovými číslami napísal v Prievidzi. Niektoré vznikli ako školské úlohy z kompozície, ktoré dopracoval na koncertné prevedenie.  Sonáta g mol pre husle (Op.4) bola jeho prvá vysielaná skladba v rozhlase. K mnohým skladbám sa zvykol po rokoch vrátiť a prepracovať / upraviť ich pre iné skupiny nástrojov. Jeho skladby majú klasicko - romantickú harmóniu a  pomalý, melancholický charakter. Vo svojej kompozícii zostal na platforme ľudovej piesne. Jeho prvé skladby sú poznačené tonalitou starých slovenských ľudových piesní.

Ladislav Stanček bol citovo založený čo vyjadroval vo svojich skladbách. Vážil si priateľov, ľudí a milovníkov hudby. Komponoval pre obsah, nie pre vonkajší efekt alebo pre techniku hry. Mnohé svoje skladby venoval na základe úcty či priateľstva. Príkladom je II. sláčikový kvartet (Op.27), ktorý venoval svojmu otcovi.

Písal piesne pre sólistov a skladby pre virtuózov SND. Jeho tvorba obsahovala aj cirkevné piesne, skomponoval Starosloviensky otčenáš, ktorý v roku 1934 prvýkrát odznel v Modrom kostolíku. Za jeho vrcholné dielo je považovaný Mŕtvy, opus 49.

Svojmu rodnému mestu venoval Piesne z Prievidze a klavírny cyklus Hornonitrianske kvietky.

Posledné roky svojho života prežil v rodnej Prievidzi. Zaujímal sa o hudobný a kultúrny život regiónu, spolupracoval s dychovou hudbou, učiteľským spevokolom a písal skladby pre deti a mládež. Väčšinu z nich napokon venoval ZUŠ v Novákoch a v Prievidzi.

Ladislav Stanček zomrel 15. apríla 1976 v Prievidzi. Na jeho pamiatku bola po pätnástich rokoch pomenovaná Základná umelecká škola v Prievidzi.

Základná Umelecká Škola Ladislava Stančeka

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Základná Umelecká Škola Ladislava Stančeka

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o živote a tvorbe hudobného skladateľa, v našej knižnici v oddelení regionálnej literatúry na vás čaká kniha od  Alexandra Melichera – Ladislav Stanček.

kniha Ladislav Stanček

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Prikladáme aj video, kde si môžete vypočuť jednu z jeho tvorieb, konkrétne Starosloviensky otčenáš  - > https://www.youtube.com/watch?v=67WOwsX16CY