Ponuka práce: Riaditeľ/ka Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európske hlavné mesto kultúry.

Riaditeľ/ka  organizácie pri výkone svojej funkcie najmä:      

a) zodpovedá za celkový chod inštitútu, jeho reprezentáciu navonok a rozvoj,  

b) samostatne rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom,  

c) rozhoduje o rozpočtoch jednotlivých úsekov a ich zmenách,  

d) predkladá správnej rade na schválenie ročný rozpočet inštitútu, 

e) v mene inštitútu uzatvára občianskoprávne, obchodnoprávne, ako aj pracovnoprávne zmluvy,  

f) zastupuje inštitút pri rokovaniach s orgánmi verejnej správy, súkromným a neziskovým sektorom,  

g) samostatne rozhoduje o prijatí vedúcich organizačných zložiek Sekcia/Úsek/Odbor do zamestnania,  

h) schvaľuje finančné operácie inštitútu v rámci výkonu základnej finančnej kontroly, pričom túto právomoc môže delegovať na iného zamestnanca organizácie s tým, že stále je za výkon základnej finančnej kontroly zodpovedný,  

i) rozhoduje v prípade kompetenčných alebo iných sporov medzi vedúcimi úsekov a ďalšími zamestnancami inštitútu,

j) zodpovedá za implementáciu projektu EHMK Trenčín 2026 ako celku v znení Bidbooku a v rozsahu podľa finančných a časových možností tak, aby splnil*a základné kritériá implementácie projektu v duchu pravidiel samotnej EHMK súťaže.  

Ďalšie informácie ohľadom pracovnej ponuky nájdete na priloženom odkaze nižšie.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európske hlavné mesto kultúry.