Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Názov:Dohoda o spolupráci uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Rok:2024
Predmet:Predmetom Dohody je prejavenie slobodného odhodlania oboch zmluvných strán spolupracovať na vzájomne vybraných aktivitách
1. zmluvná strana:Centrum vedecko-technických informácií SR
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:16.01.2024
Dátum zverejnenia:26.01.2024
Dátum účinnosti:27.01.2024
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2024/Dohoda CVTI SR.pdf PDF 1,7 MB