Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510256/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0256

Názov:Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000510256/8180, IBAN SK02 8180 0000 0070 0051 0256
Rok:2022
Predmet:Zmena sídla na F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Čl. III. odsek 3: ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich započítanie finančné prostriedky na účte klienta č. 7000510248/8180.
1. zmluvná strana:Štátna pokladnica
2. zmluvná strana:Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
Dátum uzatvorenia:23.03.2022
Dátum zverejnenia:04.04.2022
Dátum účinnosti:04.04.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/04_2022/Scan Dodatku c. 1 k Zmluve o BU c. 7000510256_8180.pdf PDF 299,36 kB