Medziknižničné výpožičné služby

Služba MVS a MMVS patrí medzi špeciálne služby, ktoré knižnica poskytuje na požiadanie vlastným čitateľom. Je to platená služba a to v zmysle cenníka služieb. Služby MVS a MMVS poskytuje knižnica výlučne na pracovisku Oddelenie pre dospelých čitateľov na Záhradníckej ul. 21 v Prievidzi. 
Kontaktovať nás môžete na e-mail:  mvs@hnkpd.sk
 
 

Formou MVS sa spravidla  NEPOŽIČIAVAJÚ  tieto dokumenty:

  • Dokumenty vydané v priebehu posledných dvoch rokov,
  • staré a vzácne tlače vydané pred rokom 1830,
  • rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky,
  • bežnú beletriu,
  • noviny a časopisy a to ani ich viazané ročníky (iba články vo forme fotokópií),
  • normy a patenty,
  • audiovizuálne, elektronické a mikrografické dokumenty.
  • DOKUMENTY, KTORÉ KNIŽNICA VLASTNÍ IBA V JEDNOM EXEMPLÁRI.

mvs

Výpožičná doba dokumentov vypožičaných prostredníctvom MVS je spravidla 5 týždňov, pričom piaty týždeň je určený na vrátenie poštou do knižnice, z ktorej bol dokument požičaný.

O požičiavaní dokumentov zo svojich fondov v MVS rozhoduje požiadaná knižnica.

O predĺženie výpožičnej lehoty dokumentov vypožičaných prostredníctvom MVS je možné požiadať ešte jeden týždeň pred jej uplynutím. Výpožičná lehota sa však nepredlžuje v prípadoch ak:  

  • ak o výpožičku žiada iný čitateľ alebo iná knižnica,
  • ak má žiadajúca knižnica neuhradené poplatky za kópie, nevrátené iné výpožičky vo výpožičnej lehote a pod.

Požiadavky na zaslanie dokumentu z fondu Hornonitrianskej knižnice môžu iné knižnice zaslať aj formou elektronickej žiadanky.

Čitatelia knižnice musia požiadavku na MVS zadať osobne na Záhradníckej ul. 21, odd. pre dospelých čitateľov - vypísaním žiadanky.

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi dostala na základe záujmu o zaradenie knižnice do zoznamu na webovej stránke medzinárodnej registratúry ISIL v Kodani číslo, vďaka ktorému bude prehľad jej fondu prístupný aj zahraničným čitateľom:

ISIL SK- 6KACRA03926

 

Formulár MVS